รถกระเช้าชนิดกรรไกร

ปัจจุบันมีการใช้เครื่องจักรยกคนขึ้นทำงานบนที่สูงในงานอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ หนึ่งในเครื่องจักรยกคนที่นิยมใช้กันมากทั้งในโรงงานและงานก่อสร้างคือ รถกระเช้าชนิดกรรไกร เนื่องจากมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงในการทำงาน แต่หากมีการใช้งานที่ไม่ถูกต้องแล้ว ก็อาจส่งผลให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงกับผู้ปฏิบัติงานได้ จึงจำเป็นยิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกร ผู้ควบคุมงาน จป. และผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจถึงอันตราย ความเสี่ยง และเทคนิคการป้องกันอันตรายเพื่อลดความรุนแรงและการบาดเจ็บ เสียชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อันตรายจากรถกระเช้าชนิดกรรไกร รถกระเช้าชนิดกรรไกร (Scissor Lift, X-Lift) จัดเป็นรถกระเช้าประเภทขับเคลื่อนได้ในตัวเองที่มีการทำงานขึ้น-ลงในแนวดิ่ง โดยกลไกโครงสร้างหลักที่ใช้ในการยกกระเช้าคล้ายกรรไกรและสามารถขับเคลื่อนไปในแนวราบได้ จากสถิติของหน่วยงานบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งสหรัฐอเมริกา (OSHA) พบว่ามีอุบัติเหตุจากรถกระเช้าชนิดนี้มากกว่า 20 กรณีในแต่ละปีที่สามารถป้องกันได้ โดยส่วนใหญ่เกิดจาก 3 กรณีหลัก ดังนี้ การป้องกันการตกจากที่สูง เสถียรภาพของรถกระเช้า ตำแหน่งทำงานของรถกระเช้า การใช้งานรถกระเช้าชนิดกรรไกรอย่างปลอดภัย o ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นยิ่งที่จะต้องเข้าสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อชี้บ่งอันตราย เพื่อเลือกใช้ชนิดของรถกระเช้าที่เหมาะสม o ผู้บังคับรถกระเช้าชนิดกรรไกรต้องทำการประเมินการควบคุมที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตกจากที่สูง เสถียรภาพ และตำแหน่งทำงานที่เหมาะสมของรถกระเช้า o ผู้บังคับรถกระเช้าชนิดกรรไกรต้องได้รับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบในภาคปฏิบัติ o การใช้งานรถกระเช้าชนิดกรรไกรต้องปฏิบัติตามคู่มือของผู้ผลิต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด และสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน การป้องกันการตกจากที่สูง รถกระเช้าชนิดกรรไกรต้องมีราวกันตกติดตั้งเพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานโดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ – […]